Görev Tanımı
19 Temmuz 2024

Basın ve Halkla İlişkiler Biriminin Görev ve Sorumlulukları;

* Sağlık tesisinin medya, iletişim ve tanıtımı ile ilgili tüm faaliyetleri koordine etmek, planlamak ve bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
* İletişim, tanıtım ve medya ilişkileri konusunda sağlık tesisi yöneticilerine danışmanlık yapmak.
* Sağlık tesisi içerisinde yapılan her türlü etkinlik ve organizasyonun fotoğraf, kamera çekimi, kurgu ve düzenleme, grafik tasarım işlemlerini yapmak ve bunları arşivlemek.
* Ulusal ve yerel medyada (yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında) yer alan sağlık tesisi ile ilişkili haber, yorum ve eleştirileri izlemek, iletişim sürecini takip ve koordine etmek.
* Sağlık tesisi ile ilgili cevap, düzeltme hakkı ve hukuki süreç gerektiren durumlarda, bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Kamu Hastaneleri Genel
Müdürlüğü İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışmak.
* İhtiyaç hâlinde bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğünün etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf, kamera çekimi, kurgu ve düzenleme, grafik tasarım işlemlerini yapmak ve bunları arşivlemek.
* Sağlık tesisinin sosyal medya hesaplarında, Bakanlığımızın kurumsal temel ilke ve prensipleri çerçevesinde güncel olarak yayın yapmak ve bu hesapları yönetmek.
* Basın haberleri, basın bültenleri ve basın duyurularını hazırlamak ve yayımlanması maksadıyla bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon sağlayarak medya kuruluşlarına göndermek. Bu çalışmaları Bakanlık haber havuzuna dâhil ederek süreci takip etmek, konuya ilişkin arşiv çalışmaları yapmak.
* Medya tarafından resmî yazı ile talep edilen uzman görüşü, özel röportaj, bilgi verme, haber ve çekim taleplerinin İl Sağlık Müdürlüğünün bilgisi dâhilinde karşılanmasını sağlamak.
* Sağlık tesisindeki görevli personel ile yapılacak her türlü kamera ve fotoğraf çekimi ve haber yapımını koordine etmek ve süreci yönetmek.
* Sağlık tesisinin internet sayfası içerik tasarımı ve güncellenmesi ile manşet haberlerinin girişini sağlamak ve bu konularda Bakanlığın ilgili birimleri ile koordinasyon sağlayarak çalışmak.
* Sağlık tesisinin kurumsal tanıtımının en iyi şekilde yapılmasına ilişkin, ulusal ve uluslararası alanda kurum ve kuruluşların ilgili birimleri ile koordinasyon hâlinde çalışmalar yürütmek.
* Sağlık tesisinin Bakanlığımız sağlık turizmi politikalarına uygun olarak ulusal ve uluslararası tanıtımını sağlamak ve kitle iletişim araçlarıyla yürütülmesini koordine etmek.
* Sağlık tesisini tanıtıcı; yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medya çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak.
* Sağlık tesisinin iletişim ve tanıtımı ile ilgili Bakanlık, İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.
* İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile
koordinasyon hâlinde olmak ve iş birliği içerisinde çalışmak.